Práva a povinnosti klientů domova

PRÁVA KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY FOLTÝNOVA

Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro omezování jakýchkoliv lidských práv a občanských svobod uznávanými mezinárodními normami a zakotvených v demokratických ústavách. Každý, bez ohledu na pohlaví, věk či závislost na péči druhých osob, je oprávněn uplatňovat tato práva a svobody, každý má právo je hájit.
 

Právo na důstojnost, právo na svobodu projevu a svobodu myšlení/uvědomění: přesvědčení, kultura, víra

 • Máte právo na respektování lidské důstojnosti bez ohledu na věk, rasovou příslušnost, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, majetkové poměry, politické a náboženské vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, sexuální orientaci nebo identitu a rozsah péče a pomoci, který potřebujete.
 • Máte právo na to, aby pečující osoby s Vámi jednaly ohleduplně a taktně.
 • Máte právo na ochranu před předsudky, negativním hodnocením a diskriminací.
 • Máte právo na to, aby byly uznávány Vaše životní hodnoty, přesvědčení nebo náboženská či politická svoboda bez ohledu na to, zda Vaše hodnoty sdílejí lidé, kteří Vám pomáhají a pečují o Vás.
 • Máte právo na úctu a vzájemnou toleranci.
 

Právo na fyzické a duševní zdraví, bezpečí

 • Máte právo na respektování fyzického zdraví a ochranu před všemi formami fyzického násilí, a to: týrání, špatného zacházení a zanedbávání, podvýživy a dehydratace, vyčerpávání, vystavení extrémnímu chladu nebo horku, a též jakýchkoli onemocnění, jimž se dá předcházet, ochranu před infekcí.
 • Máte právo na respektování a ochranu duševní a citové sféry života a ochranu před jakýmikoli formami psychického a emocionálního zneužívání nebo týrání.
 • Máte právo na ochranu před jakýmikoli formami sexuálního zneužívání nebo týrání.
 • Máte právo na ochranu před všemožnými formami finančního a materiálního zneužití.
 • Máte právo na ochranu před zanedbáváním a nedostatkem pečlivosti při poskytování pomoci a péče.
 

Právo na svobodu pohybu

 • Máte právo kdykoliv opustit svůj pokoj i budovu DS Foltýnova.
 

Právo na sebeurčení (volnost rozhodování a respektování svobodné vůle)

 • Máte právo na to, abyste si sám/sama určoval/a a nezávisle volil/a způsob svého života podle svých fyzických a mentálních možností a právo na to, aby se Vám při tom dostalo rady a podpory.
 • Máte právo na to, aby Vám při rozhodování bylo dáno dost času na důkladné promyšlení; aby Vám byly zpřístupněny veškeré relevantní dokumenty a abyste zakládal/a své rozhodnutí na nezávislé informaci, radě, poučení.
 • Máte právo na to, aby Vaše názory, přání a volby byly respektovány okolím i v tom případě, kdy nebudete schopni se vyjádřit.
 • Máte právo rozhodnout se, zda chcete bydlet na jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, zvolit rozsah vybavení obytné jednotky vlastním nábytkem, vybrat si spolubydlícího na dvoulůžkovém pokoji, popř. přestěhovat se do jiného pokoje nebo k jinému spolubydlícímu (po předchozím projednání s vedením domova i klientem, kterého se to týká).
 • Máte právo na odmítnutí služby, podpory nebo pomoci. Máte právo v rozsahu, který povoluje zákon, odmítnout léčbu či návrhy řešení pracovníků DS a má být současně informován o zdravotních a sociálních důsledcích svého rozhodnutí.
 • Máte právo na přiměřené riziko, pokud tím neohrožujete život svůj nebo někoho ze svého okolí.
 

Právo na soukromí (soukromý život, právo na osobní informaci a komunikaci)

 • Máte právo na to, aby byla respektována Vaše potřeba soukromí. Máte mít příležitost, čas a místo pro to, abyste byl/a o samotě, anebo s vybranými osobami, pokud si to přejete.
 • Máte právo na soukromou korespondenci, právo telefonovat bez přítomnosti dalších osob.
 • Máte právo na styk s rodinou, přáteli, známými a duchovními, pokud není porušeno právo na soukromí jiných osob.
 • Máte právo, pokud jste osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům požadovat, aby při poskytování sociálních nebo zdravotních služeb byla nebo naopak nebyla přítomna osoba, která je vaším zákonným nebo osoba, která vás týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

 

Právo na vysoce kvalitní péči a péči „na míru"

 • Máte právo na kvalitní, včasnou, dostupnou a dlouhodobou péči odpovídající Vašim individuálním potřebám, možnostem a schopnostem. Nesmíte být jakkoliv diskriminován/a v přístupu k pomoci a péči. Klient má právo očekávat, že péče a podpora jeho osoby bude vedena s přiměřenou kontinuitou (s logickou návazností).
 • Máte právo zvolit si rozsah služeb, které Vám budou v rámci individuálního plánování poskytovány.
 • Máte právo na svobodnou volbu rozvržení harmonogramu svého dne.
 • Jste oprávněn/a využít všech prostředků pro prevenci zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo zlepšení zdravotní kondice, a tím dosáhnout co největší soběstačnosti.
 • Jste oprávněn očekávat, že aspekty z Vašeho zázemí a dřívějšího způsobu života, které jsou pro Vás důležité, budou brány v potaz i v DS Foltýnova.
 • Máte právo na to, abys pomoc a podpora a případná péče Vám byla poskytována kvalifikovaným personálem, který má požadované dovednosti a adekvátní zázemí.
 • Máte právo očekávat, že personál DS Foltýnova mezi sebou komunikuje a spolupracuje a propojuje poskytované služby ve Vašem zájmu.
 • Máte právo očekávat, že organizace podle svých možností přiměřeným způsobem vyhoví Vašim žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze Vašeho věku, míry soběstačnosti a zdravotnímu stavu. Nebude-li organizace schopna Vám již poskytnout službu, bude s Vámi projednána možnost Vašeho přemístění, popř. se Vám dostane podpory a pomoci při zajišťování hledání jiného, pro Vás vhodnějšího typu sociální služby. Bude Vám poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o alternativách, které existují.

 

Právo na informaci, radu a informovaný souhlas (právo na přístup k osobním informacím, právo na informovaný souhlas a konzultace)

 • Máte právo na to, abyste byl/a informován o svém zdravotním stavu a o možnostech péče.
 • Máte právo na ochranu osobních údajů, nahlédnutí do své osobní dokumentace.
 • Máte právo na informaci a konzultaci o všech možných volnočasových aktivitách a o možném rozsahu sociálních služeb poskytovaných v DS Foltýnova.
 • Máte právo na sociální poradenství.
 • Váš informovaný souhlas musí být součástí všech rozhodnutí týkajících se poskytované pomoci a péče. Klient má právo získat od svého lékaře i ostatních pracovníků údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického, terapeutického či sociálního postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud klient vyžaduje informace o léčebných alternativách a sociálních postupech, klient má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 • Máte právo znát jméno lékaře, zdravotnických pracovníků a všech ostatních pracovníků, kteří Vás ošetřují, pomáhají, pečují o Vás a podporují Vás ve Vašich aktivitách.
 • Máte právo na podrobné a Vám srozumitelné vysvětlení v případě, že se organizace rozhodla k nestandardnímu postupu. Písemný vědomý souhlas klienta je podmínkou k zahájení tohoto nestandardního postupu. Můžete kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit od navrhovaného řešení.
 

Právo komunikovat a podílet se na kulturním životě společnosti

 • Měl/a byste vědět o příležitostech zapojení se do společenského života podle svých zájmů a schopností v duchu mezigenerační solidarity a o všech akcích pořádaných v DS Foltýnova.
 • Máte právo na podporu v oblasti komunikace. Máte právo na to, aby byla respektována Vaše potřeba komunikace a aby byl brán ohled na Vaše očekávání vyjádřená jakýmkoli způsobem.
 • Máte právo volného pohybu, abyste mohl/a realizovat své zájmy a aktivity. Při zhoršené schopnosti pohybu máte právo na doprovod.
 • Máte právo na přístup k novým technologiím a ke vzdělávání v oblasti jejich používání. V DS Foltýnova je k dispozici internetová kavárna, v případě potřeby Vám pomůže pracovnice pro zájmovou činnost.
 • Máte právo i nadále užívat všech svých občanských práv, včetně práva účastnit se politických voleb.
 • Právo na paliativní péči a podporu, na úctu a důstojné umírání
 • Máte právo na soucitný přístup a poskytnutí paliativní péče na konci svého života.
 • Máte právo počítat s tím, že bude učiněno všechno možné pro to, aby proces umírání byl důstojný a snesitelný, bez bolesti, utrpení a bez osamění.
 • Právo na ochranu před hlukem a rušením nočního klidu

 

Právo na nápravu

 • Máte právo na pomoc nebo odmítnutí pomoci kdykoli se ocitnete v situaci, kdy budete týráni nebo s Vámi bude špatně zacházeno.
 • Máte právo nahlásit špatné zacházení či jednání aniž byste museli mít obavy z jakýchkoli negativních následků. Máte právo podávat si stížnosti a připomínky na kvalitu a způsob poskytování našich služeb při garanci své vlastní pohody a pocitu bezpečí.
 • Máte právo na náhradu škody - v případě poničení osobního vybavení a majetku způsobenou činností pracovníků domova je poskytovatel povinen uhradit klientovi škodu v plné výši.


Evropská charta práv

 

Práva lidí s demencí

 

POVINNOSTI KLIENTŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY (DS)

 • Dodržovat základní pravidla slušného chování, nenarušovat soužití s ostatními osobami, dodržovat noční klid.
 • Dodržovat jednotlivá ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby včetně jejích příloh a vnitřní předpisy a směrnice, se kterými byl seznámen.
 • Udržovat obytnou jednotku i společné prostory domova v čistotě a pořádku, nahlásit vedení poskytovatele veškeré zjištěné závady a nedostatky ve vybavení, provozu a při poskytování sociální služby.
 • Uhradit poskytovateli veškeré škody, které způsobí vlastním zaviněním.
 • Dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku požáru - v celém domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně zákazu zapalování svíček. Kouření se s ohledem na zdravotní stav uživatelů doporučuje spíše na balkoně obytných jednotek nebo ve venkovních prostorách domova.
 • Hlásit svoji nepřítomnost přes noc v domově a návrat zpět. Formulář pro hlášení nepřítomnosti je v průhledné krabičce u dveří pracovny sester.
 • Nejpozději poslední den při ukončení poskytování sociální služby uhradit veškeré nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby.
 • Sdělit nejpozději do 8 pracovních dnů poskytovateli změnu výše příspěvku na péči, a pokud využívá nebo chce využívat možnost snížené platby za pobyt a služby, tak i všechny změny ve svých příjmech, které mají vliv na stanovenou výši úhrady.
 • Platit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém termínu.
 • Umožnit a uhradit jednou za dva roky revizi vlastních povolených elektrospotřebičů.
 • Klient nesmí slovně ani fyzicky napadat nebo sexuálně obtěžovat zaměstnance ani klienty domova, snižovat nebo ohrožovat jejich důstojnost nebo vytvářet nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující prostředí, stejně tak nesmí rozšiřovat nepravdivé zprávy mezi klienty. (neplatí pro Domov se zvláštním režimem)
 

POVINNOSTI KLIENTŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

 • Uhradit domovu veškeré škody, které způsobíte.
 • Dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku požáru. V celém domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm včetně zákazu zapalování svíček a používání všech typů přenosných vařičů. Kouřit můžete pouze na balkóně či venku.
 • Umožnit a uhradit jednou za dva roky revizi vlastních povolených elektrospotřebičů.
 • Nejpozději poslední den při ukončení poskytování sociální služby uhradit veškeré nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby.
 • Sdělit nejpozději do 8 pracovních dnů poskytovateli změnu výše příspěvku na péči. 
 • Platit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém termínu.
 • Dodržovat jednotlivá ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby včetně jejích příloh a vnitřní předpisy a směrnice, se kterými byl seznámen.
 • Hlásit svoji nepřítomnost přes noc v domově a návrat zpět.